pomysł na prezent

SPIS TREŚCI:

Dział I – Postanowienia ogólne
Dział II – Warunki świadczenia usług
Dział III – Składanie zamówień
Dział IV – Warunki przystępowania I odstępowania od regulaminu
Dział V – Reklamacje
Dział VI – Postanowienia końcowe

Dział I – Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej zwany regulaminem) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez „Casabali. Dawid Brennt” serwisu internetowego https://sosnowiec.jasminespa.pl, akceptacja regulaminu korzystania z usług świadczonych drogę elektroniczną przez „Casabali. Dawid Brennt”, jest warunkiem skorzystania z usług dostępnych w serwisie.

2. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu strony www lub złożenie zamówienia telefonicznie lub drogą poczty elektronicznej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków regulaminu i zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez „Casabali. Dawid Brennt”, bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

4. Serwis umożliwia:

A. Użytkownikowi niezarejestrowanemu:

B. Użytkownikowi zarejestrowanemu:

Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

A. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r prawo telekomunikacyjne (dz.U. 2004.171.1800 z późn. zm).

B. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (dz. U.2004.96.959 z poźn. zm.).

C. System teleinformatyczny (dalej zwany systemem) – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

D. Usługi – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

E. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

F. Specyfikacja techniczna – zbiór informacji o systemie teleinformatycznym https://sosnowiec.jasminespa.pl oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem.

https://sosnowiec.jasminespa.pl – System teleinformatyczny stworzony na potrzeby „Casabali. Dawid Brennt” z siedzibą w Sosnowcu zwanego dalej “usługodawcą”.

Użytkownik – korzystający z usług https://sosnowiec.jasminespa.pl, który jest stroną umowy o świadczeniu usług z operatorem serwisu „Casabali. Dawid Brennt”, będący osobą fizyczną, który zobowiąże się do przestrzegania regulaminu. Użytkownikiem jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług telefonicznie lub drogą elektroniczną na zasadach określonych w regulaminie.

  1. Grupa zakupowa – grupa użytkowników jednorodna pod względem marki I typu produktu, której zakupem jej członkowie są zainteresowani oraz określona, co do terminu zakupu
  2. Przeglądarka internetowa – program komputerowy umożliwiający przeglądanie dokumentów w standardzie html. https://sosnowiec.jasminespa.pl zaleca korzystanie z przeglądarek podanych w §3 regulaminu. https://sosnowiec.jasminespa.pl nie gwarantuje poprawności pracy systemu teleinformatycznego i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku korzystania z przeglądarki innej niż wymieniona poniżej.K. Serwis – serwis internetowy dla użytkowników https://sosnowiec.jasminespa.pl, w szczególności umożliwiający zarejestrowanemu użytkownikowi uzyskanie dogodnych warunków zakupu produktów umów sprzedaży dostępny pod adresem https://sosnowiec.jasminespa.pl
  3. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z platformy.

Dział II – warunki świadczenia usług

Warunki techniczne:
W celu korzystania z serwisu przez użytkownika wymagane jest posiadanie dostępu do sieci internetowej, włącznie z programem do przeglądania jej zasobów, akceptujących pliki typu cookies. Dodatkowo użytkownik zarejestrowany musi posiadać adres elektroniczny e-mail.

2. Zakaz dostarczania przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym. Przez zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym rozumieć należy zwłaszcza:

A. Zakaz udostępniania treści dyskryminujących kogokolwiek ze względu na płeć, kolor skóry, wyznanie itp.

B. Zakaz udostępniania treści obelżywych lub oszczerczych informacji, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite.

C. Zakaz udostępniania fałszywych lub mylących informacji.

D. Zakaz dostarczania wirusów, stosowania skryptów zautomatyzowanych lub automatycznych, stosowania innych technologii mogących zaszkodzić serwisowi oraz interesom lub własności innych użytkowników, usługodawcy i osób trzecich powiązanych z serwisem w sposób bezpośredni lub pośredni.

E. Zakaz odsprzedawania i udostępniania konta oraz świadczonych usług nieuprawnionym podmiotom.

Zakaz stosowania praktyk nieuczciwej konkurencji w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dz. U. 1993 nr 47 poz. 211.

Zakaz udostępniania ofert handlowych produktów i usług, którymi obrót jest prawnie zakazany w myśl ustawy z 2 marca 2000r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny dz. U. 2000 nr 22 poz. 271 a także przedmiotów, do których usługobiorca nie posiada praw.

Zakaz wykorzystywania informacji, w szczególności informacji kontaktowych nabytych w ramach korzystania z usług serwisu dla celów niezgodnych z warunkami świadczenia usług przez serwis, w szczególności do rozsyłania niezamówionej informacji handlowej.

Zakaz kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania treści tworzonych przez innych użytkowników, usługodawcę czy osoby trzecie bez ich wyraźnej zgody.

Zakaz podszywania się pod innych użytkowników i osoby trzecie.

Zakaz udostępniania bez zgody usługodawcy reklam, w tym reklam innych portali internetowych.

Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za informacje dostarczane i udostępniane przez niego w serwisie oraz wszystkie mogące z tego wyniknąć konsekwencje. Zwłaszcza działanie bez umocowania.

Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność usługodawcy

A. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia usług drogą elektroniczną z należytą starannością, w sposób ciągły oraz zgodnie z postanowieniami regulaminu. Podanie danych nieprawdziwych może doprowadzić do niemożności świadczenia usług przez usługodawcę.

B. Usługodawca zobowiązany jest do stworzenia użytkownikowi zarejestrowanemu konta.

C. Usługodawca zobowiązany jest do stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dz. u. z 2018 r. poz. 1000, 1669).

D. Administratorem danych osobowych jest „Casabali. Dawid Brennt”, Piłsudskiego 42, 41-200 Sosnowiec, Nip 6443368647. W celu skontaktowania się z administratorem należy wysłać e-mail na adres: sosnowiec@jasminespa.pl, wysłać list na adres:

Marszałka Józefa Piłsudskiego 42, 41-200 Sosnowiec

lub zadzwonić pod numer telefonu 733 997 748. W celu uzyskania większej ilości informacji o przetwarzaniu danych osobowych, proszę zapoznać się z polityką prywatności dostępną na stronie internetowej.

E. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania przez użytkownika nieprawdziwych treści, informacji i danych.

F. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z wykorzystania informacji i treści przez użytkownika i osoby trzecie.

G. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje zawieranie pomiędzy użytkownikami.

H. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych serwisu mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie użytkownikowi korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie internetowej serwisu przed rozpoczęciem prac.

I. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług wynikający z błędnej rejestracji usługobiorcy.

Usługodawca zachowuje wszelkie prawa do serwisu https://sosnowiec.jasminespa.pl, jak również do publikowanych treści, informacji, zdjęć, filmów oraz baz danych. Zmienianie, powielanie, publikowanie, przesyłanie, osobom trzecim lub innego rodzaju używanie chronionej własności bez uprzedniej zgody usługodawcy jest zabronione.5. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest podczas rejestracji do podania zgodnych z prawdą danych osobowych.B. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej ich zmianie.C. Usługodawca zapewnia użytkownikowi realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych dz. u. 1997 nr 133 poz. 883, tzn. Umożliwia użytkownikowi wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie. Użytkownik ma możliwość wniesienia w przypadkach określonych prawem pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

Dział III – składanie zamówień

Użytkownik chcący dokonać zakupu w serwisie https://sosnowiec.jasminespa.pl powinien najpierw założyć swoje konto, wypełniając formularz znajdujący się pod hasłem „zarejestruj się”.2. Produkty można zakupić poprzez dodanie ich do koszyka

W przypadku zamówień spoza granic polski, https://sosnowiec.jasminespa.pl zastrzega sobie prawo zmiany kosztów przesyłki, które będą uzależnione od: ilości i rodzaju zamówionych produktów oraz cennika wybranej firmy kurierskiej dla przesyłki wysyłanej do kraju skąd pochodzi zamówienie. Osoba zamawiająca zostanie poinformowana dodatkowym e-mailem o całkowitych kosztach przesyłki i zamówienia

Płatność należy zrealizować:

Likwidacja zamówienia jest możliwa przed wyborem formy dostawy i płatności poprzez naciśnięcie oznaczenia „koszyk”, zaznaczenie pozycji „usuń” oraz naciśnięcia przycisku „aktualizacja”
Zamówienia przyjmowane są przez serwis https://sosnowiec.jasminespa.pl – 24 godz. Na dobę lub telefonicznie, numer kontaktowy podany na stronie.
Składając zamówienie należy wybrać metodę płatności oraz sposób wysyłki.

Dział IV – warunki przystępowania I odstępowania od regulaminu

Przystąpienie i odstąpienie od regulaminu przez usługodawcę:

Podanie danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do założenia konta na portalu usługodawcy jak również do realizacji zamówienia. B. Usługodawca w przypadku wątpliwości co do zgodności z prawdą danych osobowych I informacji dostarczanych lub udostępnianych przez użytkownika posiada prawo do:

Dział V – reklamacje

  1. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu serwisu.
  2. Administrator rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji.
  3. Tryb postępowania reklamacyjnego: Klient może zasięgnąć informacji, zgłaszać uwagi i reklamacje związane z świadczonymi usługami:

Telefonicznie pod numerem: 733 997 748

Za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: sosnowiec@jasminespa.pl

Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres składającego reklamację, numer dokumentu zakupu oraz datę wystawienia tego dokumentu jak również dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku uszkodzonego produktu aby reklamacja mogła zostać rozpatrzona należy ten produkt odesłać w zastanej formie na adres korespondencyjny usługodawcy. Bez otrzymanego produktu reklamowanego usługodawca ma prawo odmówić przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji.

Reklamacja powinna zostać spisana zgodnie z formularzem reklamacyjnym.

Dział VI – postanowienia końcowe

Karty produktów, usług i firm udostępnione w bazie danych serwisu przez usługodawcę mają charakter poglądowy i informacyjny

Opisy, zdjęcia, specyfikacje techniczne, stany magazynowe i ceny mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Usługodawca zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla klientów, jak i zmiany w istniejącej, w dowolnej chwili funkcjonalności.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Formularz kontaktowy
Napisz do nas

    Skontaktuj się z nami
    Kontakt